dinsdag 20 december 2011

Pensioencijfers 2012 met onder andere AOW-franchise 2012


Hierbij treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2012, de pensioen franchise 2012 en de sociale cijfers. De lijfrente cijfers 2012 volgen als deze worden gepubliceerd.
 
 
 
 

Pensioen
De AOW-franchise 2012 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.062. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen.

De AOW franchise 2012 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 18.980. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2012 € 9.143,28. Het dubbele bedrag, € 18.286,56 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2012 € 14.222,64. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.296,28.

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2012 is € 50.064 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 7 december 2011

Forse stijging AOW-uitgaven

In de eerst helft van 2011 heeft de Nederlandse overheid 15,8 miljard euro uitgegeven aan AOW. Dat is 6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.
De stijging is groter dan in voorgaande jaren. Dit komt voor een belangrijk deel door de eerste instroom van babyboomers in de AOW, meldt het CBS.
In de eerste helft van 2011 is 0,9 miljard euro meer uitgegeven aan AOW-uitkeringen dan in dezelfde periode in 2010. De stijging van de uitgaven is groter dan in de voorgaande jaren. Dat komt vooral doordat de in 1946 geboren babyboomers dit jaar met pensioen gaan. De geboortegroep 1946 is de grootste ooit in Nederland. Op 1 januari 2011 leefden er nog 234 duizend. Eind juni 2011 werden er bijna 3 miljoen uitkeringen verstrekt in het kader van de AOW. Dat zijn er 97 duizend meer dan een jaar eerder.
In 2010 ging 9,5 procent van de overheidsuitgaven naar de AOW. Tien jaar geleden was dit ruim 10 procent. In 2010 kostte de AOW een Nederlander 1 722 euro. Dit is ruim 500 euro meer dan 10 jaar geleden. Gecorrigeerd voor prijsstijgingen was dat bijna 206 euro meer.
In 2010 is ruim 1 miljard euro uitgegeven aan 287 duizend AOW'ers woonachtig in het buitenland. Dat is bijna 4 procent van de totale AOW-uitgaven. Een derde van de uitgaven aan het buitenland betreft AOW'ers in de buurlanden Duitsland en België. Ruim 12 procent is bestemd voor 65-plussers woonachtig in Spanje.
Bron: InFinance, 5 december 2011


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

dinsdag 15 november 2011

Premie besparen dankzij kopie WGA-premiebeschikking

Uw bedrijf ontvangt deze maand de WGA-premiebeschikking voor 2012 van de Belastingdienst. Op deze premiebeschikking vindt u het percentage van uw totale loonsom dat u moet betalen aan het UWV voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dit wordt de gedifferentieerde WGA-premie genoemd. Door uit te treden, kunt u hoogst waarschijnlijk veel geld besparen.

Premie besparen? Kom in actie!
U kunt veel premie besparen als WGA-eigenrisicodrager. Graag ontvangen wij via de post, fax of mail een kopie van uw beschikking opdat wij vrijblijvend voor u een vergelijking kunnen maken.

ü  Post             : Postbus 124, 7680 AC  Vroomshoop

ü  Fax               : 0546 - 69 80 55

ü  Mail             : info@wtcbenefits.nl

Waarom uitstappen?
Wel of niet WGA-eigenrisicodrager worden is voor alle bedrijven een belangrijk onderwerp. Juist nu moeten bedrijven de afweging maken of uitstappen uit het publieke bestel een verstandige en voordelige keuze is. Daarbij moet rekening gehouden worden met de verhoogde premie bij het UWV en de mogelijke volledige privatisering van de WGA.

Tot wanneer heeft u de mogelijkheid WGA-Eigenrisicodrager te worden?
U heeft jaarlijks de mogelijkheid om per 1 januari of 1 juli eigenrisicodrager te worden voor de WGA. U moet dan uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de datum waarop u eigenrisicodrager wordt een verzoek daartoe bij de Belastingdienst indienen.

Wat moet u doen om uit te stappen?
Neem contact met ons op. Wij bekijken met u of het voor uw bedrijf interessant is om uit te stappen. Als u besluit WGA-eigenrisicodrager te worden, dan moet dit ook aan de Belastingdienst kenbaar worden gemaakt. Vul daarvoor het formulier Aanvraag of beëindiging Loonheffingen in en stuur het op naar de Belastingdienst. U bent dan nog niet uitgetreden. U heeft na het insturen nog 6 weken om een garantieverklaring van een verzekeraar toe te sturen. Stuurt u geen garantieverklaring op, dan verandert er niets. Er zijn dus geen risico's verbonden aan het insturen van het aanvraagformulier naar de Belastingdienst.

donderdag 27 oktober 2011

Doorwerken tot 65 jaar steeds meer geaccepteerd

Het ING Economisch Bureau stelt op basis van cijfers van het CBS en TNO dat de financiële crisis en de discussie over de vergrijzing een omslag hebben veroorzaakt in het denken over pensioen. Eerder stoppen met werken blijkt niet langer de ambitie van de meeste werknemers.

Doorwerken tot 65 noodzakelijk?
In 2005 was eerder stoppen met werken nog de norm. Slechts 20% van de werknemers wilde destijds doorwerken tot zijn 65ste. Dat aandeel is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld tot 44%. De grote toename wordt deels veroorzaakt door de crisis. Huishoudens zagen hun vermogen de afgelopen jaren slinken. Rendementen van pensioenfondsen vielen tegen, en huizenprijzen en aandelenkoersen daalden. Daardoor is het voor sommige werknemers onmogelijk geworden eerder te stoppen met werken. Werknemers stellen hun ambities ook bij doordat de pensioenleeftijd omhoog gaat. Het kabinet verhoogt de AOW-leeftijd vanaf 2020 in twee stappen naar 67 jaar. In het pensioenakkoord, dat nog ter discussie staat, hebben werknemers, werkgevers en het kabinet ook afgesproken de leeftijd in stappen te verhogen.

En na de 65e verjaardag?
Doorwerken tot na 65 jaar is nog niet populair. Slechts 14% van de Nederlanders wil op dit moment ook na die leeftijd aan het werk blijven. Verwacht wordt dat ook dit percentage de komende jaren stijgt, doordat werknemers hun ambities opnieuw bijstellen aan de mogelijkheden.

Bron: NU.nl, 18 oktober 2011

dinsdag 25 oktober 2011

Basisverzekering | Wijzigingen 2012

De inhoud van de Basisverzekering wordt bepaald door de overheid.

We informeren u graag over de belangrijkste veranderingen:
 • Het eigen risico wordt verhoogd van € 170 naar € 220.
 • Fysiotherapie vanaf 18 jaar: de eerste 20 behandelingen per aandoening komen voor eigen rekening (dit was 12).
 • Maagzuurremmers worden niet meer vergoed, behalve voor een chronische aandoening.
 • Het vergoedingensysteem voor apothekers verandert in 2012. Dit kan betekenen dat men een deel van de kosten van medicijnen zelf moet betalen.
 • Het vergoedingensysteem voor tandartsen verandert in 2012. Dit kan betekenen dat men een deel van de kosten zelf moet betalen.
 • Eerstelijns psychologische zorg: vergoeding van maximaal 5 behandelingen per jaar (dit was 8).
 • Eigen bijdrage eerstelijns psychologische zorg wordt verhoogd van € 10,- per behandeling naar € 20,- per behandeling.
 • Tweedelijns psychologische zorg: de overheid voert een eigen bijdrage in van maximaal € 200,- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
 • Verblijf in een psychiatrische instelling: de overheid voert een eigen bijdrage in van € 145,- per maand voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
 • De vergoeding van zelfstandige dieetadvisering door een diëtist vervalt.
 • De vergoeding voor een stoppen-met-rokenprogramma vervalt.