donderdag 20 december 2012

Pensioencijfers met onder andere AOW franchise 2013


Hierbij treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2013, de pensioen franchise 2013 en de sociale cijfers.
Pensioen
De AOW-franchise 2013 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.227. Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen.

De AOW franchise 2013 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is€ 19.301. Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW
De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2013 € 9.258,84. Het dubbele bedrag, € 18.517,68 mag bij pensionering vóór 65 jaar worden overbrugd door middel van uitruil van een deel van het ouderdomspensioen.

ANW
De ANW bedraagt voor 2013 € 14.424,96. Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat). De halfwezenuitkering is € 3.277,32.

Maximum dagloon
Het maximumdagloon 2013 is € 50.855,85 op jaarbasis. Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventueel te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 7 november 2012

WTC Benefits is 100% onafhankelijk

Wij zijn trots op onze onafhankelijkheid. Waarom het voor u zo belangrijk is dat WTC Benefits onafhankelijk is, leest u in de brochure welke u kunt downloaden via deze linkVolg ons ook op Facebook en Twitter

dinsdag 25 september 2012

Basisverzekering | Wijzigingen 2013


De inhoud van de Basisverzekering wordt bepaald door de overheid.

We informeren u graag over de belangrijkste veranderingen:
Het overzicht is niet volledig. Ook kunnen er na de kabinetsformatie nog nieuwe wijzigingen komen.
 
 
 
Verhoging eigen risico
De Nederlandse overheid heeft besloten om het eigen risico van € 220 naar € 350 te verhogen. Het eigen risico geldt alleen voor zorg die vergoed wordt vanuit de Basisverzekering.

Eigen bijdrage verpleegdag
Vanaf 2013 wordt er een eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag in het ziekenhuis ingevoerd voor voeding en verblijfskosten. Deze eigen bijdrage geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder en geldt voor maximaal 365 dagen.

Eigen bijdrage in de GGZ
De eigen bijdrage voor tweedelijns GGZ wordt verzacht. Dit betekent dat mensen met een laag inkomen volledig gecompenseerd worden door de overheid.

Dieetadvisering
Dieetadvisering is voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Dieetadvisering komt weer terug in de Basisverzekering. Dieetadvisering wordt vergoed tot een maximum van 3 behandeluren per kalenderjaar.

Hulpmiddelen
 • Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; kruk, looprek, loophulpmiddel met 3 of 4 poten, rollator.
 • Er komt een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van een hoortoestel.
 • Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik komen in de Basisverzekering.
In-vitrofertilisatie (IVF)
Er worden extra voorwaarden gesteld aan IVF behandelingen:
 • IVF en andere zorg om de vruchtbaarheid te verhogen wordt niet vergoed, wanneer de vrouw 43 jaar of ouder is.
 • Bij vrouwen tot 38 jaar worden de 1e en 2e IVF poging alleen vergoed, wanneer er één embryo wordt teruggeplaatst. Bij de 3e poging is terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s toegestaan
 • Bij vrouwen van 38 tot 43 jaar is alleen vergoeding mogelijk bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij alle 3 de pogingen
Stoppen-met-rokenprogramma
Het stoppen met rokenprogramma komt terug in de Basisverzekering. Een stoppen met rokenprogramma gericht op gedragsverandering wordt 1 keer per kalenderjaar vergoed, al dan niet in combinatie met een geneesmiddel.

Tandheelkunde
 • Uitbreiding van de vergoeding van fluorideapplicaties voor kinderen onder de 6 jaar. In 2012 werden fluorideapplicaties pas vergoed vanaf 6 jaar. Deze leeftijdsgrens is nu vervallen.
 • Gaat u naar een kaakchirurg in een Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) dat met Menzis geen overeenkomst heeft? Dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat door de NZa is vastgesteld.
In 2012 kregen tandartsen de vrijheid om zelf de kosten voor hun behandelingen te bepalen. Dit experiment eindigt per 1 januari 2013. Daarom worden in december de nieuwe tarieven bekend gemaakt. Hier moeten de tandartsen zich in 2013 aan houden.

Voordelige zorgverzekering
WTC Benefits heeft bij een aantal verzekeraars aanzienlijke kortingen weten te bedingen. Vergelijk en sluit online een zorgverzekering op onze website. De zorgpremie van 2013 wordt in november bekend gemaakt.
Naast de online genoemde verzekeraars hebben wij nog diverse andere aanbieders. Informeer vrijblijvend bij ons naar de mogelijkheden.
Volg ons ook op Facebook en Twitter

 

vrijdag 7 september 2012

[DEEL 10 VAN 10] Welke dienstverlening kan ik verwachten?


WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 10 van 10

WELKE DIENSTVERLENING KAN IK VERWACHTEN?

Pensioen is een specialisme met verregaande kennisvereisten. Voor betrouwbaar en onafhankelijk advies volstaat het niet meer om de eerste de beste tussenpersoon in de arm te nemen.

WTC Benefits is een moderne organisatie die zich richt op pensioen en inkomensvraagstukken binnen het MKB. Een landelijk opererende organisatie met samenwerkingsverbanden naar gelieerde specialismen.

Wij zijn een professionele partner die u totaal advisering levert bij vraagstukken zoals de contractverlenging, opstellen van pensioenbeleid, doorrekenen van betaalbaarheid en communicatie naar uw medewerkers. Daarnaast voeren wij het beheer uit over een groot aantal pensioenregelingen.

Als specialist worden wij verder ingeschakeld bij complexe vraagstukken zoals reorganisatie, fusie en verplichtstellingen opgelegd door pensioenfondsen.

WTC Benefits is actief in het bieden van second opinions. Hierbij lopen wij met u in een dag het pensioenbeleid, de verzekerde toezegging, de administratie en de communicatie door. Hierna hebt u de mogelijkheid om zelfstandig, samen met ons of met uw eigen adviseur aanpassingen te doen.

Wij bespreken graag onze diensten(wijzer) en tarieven met u. Onze diensten brengen wij in rekening middels een urendeclaratie. Dit gebeurt uiteraard pas wanneer u ons concreet een opdracht verstrekt.

Een eerste kennismaking kost u niets meer dan een kop koffie en een half uur van uw tijd.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

vrijdag 24 augustus 2012

[DEEL 9 VAN 10] Waar houd ik rekening mee als een pensioencontract verlengd of gesloten wordt?


WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 9 van 10

WAAR HOUD IK REKENING MEE ALS EEN PENSIOENCONTRACT VERLENGD OF GESLOTEN WORDT?

De pensioentoezegging tussen werkgever en werknemer wordt ondergebracht bij een verzekeraar of pensioenfonds. Bij een verzekeraar is sprake van een contractuele periode van vaak 5 of 10 jaar. Contracten zijn nog wel eens stilzwijgend verlengd waardoor de contractsduur in werkelijkheid nog langer wordt.

Tijd dus om het contract opnieuw te bekijken en te zoeken naar een moderne en kostenefficiënte verzekering.

Een verlengingstraject is in veel opzichten gelijk aan een nieuw op te starten pensioenregeling. Een inventarisatie, analyse en een goed advies moeten de grondslag zijn voor de komende jaren. In dit proces is het natuurlijk mogelijk om voort te borduren op advies uit het verleden.

Onderwerpen zoals toetsing naar BPF‐verplichting, onderzoek naar betaalcapaciteit en procedureel vastleggen van pensioenbeleid zijn eigenlijk geen direct onderdelen van een verlengingstraject. Tijdens de inventarisatie blijkt vaak echter dat deze zaken nog onvoldoende uitgezocht of vastgelegd zijn. Alvorens geadviseerd wordt over een verzekering of een aanbieder is het van belang om eerst deze onderwerpen te behandelen.

Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een pensioenproduct en een bijbehorende verzekeraar. De keuzecriteria liggen bij kosten, performance en mogelijkheden van de aanbieders onderling.

WTC Benefits adviseert werkgevers in alle facetten van het adviestraject. Dit met als doel om de pensioentoezegging naar de toekomst te borgen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Wij bemiddelen de producten van alle grotere en gerenommeerde verzekeraars.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

vrijdag 10 augustus 2012

[DEEL 8 VAN 10] Hoe beantwoord ik vragen van mijn medewerkers over pensioen?


WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 8 van 10

HOE BEANTWOORD IK VRAGEN VAN MIJN MEDEWERKERS OVER PENSIOEN?
Deelnemers aan de pensioenregeling worden jaarlijks schriftelijk door de pensioenuitvoerder geïnformeerd over hun pensioen. Toch blijven er vragen over waarvan hieronder een aantal besproken worden.

Waardeoverdracht
Bij in dienst treden kan door de werknemer gekozen worden om oude pensioenrechten in te brengen in de nieuwe regeling. Is dit altijd verstandig en waar hangt de beslissing vanaf?

Beleggingskeuze
Veel pensioenregelingen kennen een individuele keuze qua investering van de premie. Kiest de medewerker voor beleggen, sparen of is er ook een garantie-optie?

Resultaten
Medewerkers vragen zich af hoe het pensioen tot stand komt en waarom de uitkomsten lager zijn dan verwacht? Waar gaat de premie naar toe en waarom worden ook kosten ingerekend?

Inzicht in pensioenopbouw
Privé verzekeringen, nieuwsberichten, gewijzigde gezinssamenstelling. Allemaal zaken die pensioenadvies een individueel karakter geven. Waar kan de werknemer terecht met vragen?

WTC Benefits biedt verschillende mogelijkheden om uw medewerkers te informeren. Deelnemers kunnen direct terecht met individuele vragen. Daarnaast ondersteunen wij ook O.R. en personeelszaken.U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 28 juni 2012

[DEEL 7 VAN 10] Hoe betrek ik mijn medewerkers bij de pensioenregeling?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.


Vraag 7 van 10

HOE BETREK IK MIJN MEDEWERKERS BIJ DE PENSIOENREGELING?

Pensioenregelingen zijn over het algemeen kostbare arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd is de beleving bij de medewerkers vaak minimaal. Het gebrek aan betrokkenheid kan zelfs leiden tot verkeerde verwachtingen. Een averechts effect dus.

Veel pensioenregelingen kennen een verplichte eigen bijdrage. Deze is direct zichtbaar op de loonstrook. Andere regelingen kennen de mogelijkheid van vrijwillig bijsparen. Deze vormen van eigen bijdrage kunnen zorgen voor extra bewustwording.

Er wordt al veel gedaan op het vlak van informatievoorziening. Verzekeraars bieden portals met inzage in de polis en de overheid biedt een overzicht van de pensioenopbouw bij vorige werkgevers met mijnpensioenoverzicht.nl. Door hier op te wijzen kan de betrokkenheid al toenemen. De beste resultaten zijn echter te halen met directe communicatie op de werkplek.

WTC Benefits biedt verschillende mogelijkheden om zowel de betrokkenheid als wel de informatievoorziening te verbeteren. Wij geven onder andere presentaties, zorgen voor inloop spreekuren en verzorgen individuele gesprekken met nieuwe medewerkers.U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter
donderdag 14 juni 2012

[DEEL 6 VAN 10] Wat als een medewerker overlijdt of langdurig ziek wordt?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.


Vraag 6 van 10

WAT ALS EEN MEDEWERKER OVERLIJDT OF LANGDURIG ZIEK WORDT?

Als een medewerker iets overkomt dan heeft dit vaak verstrekkende gevolgen. Dit geldt voor de werkgever maar natuurlijk ook voor de medewerkers en het gezin.

De werkgever heeft in de basis een zorgplicht en hier wordt juist bij een calamiteit veel van verwacht. Het is van belang dat medewerkers op voorhand op de hoogte zijn van hetgeen wel en niet is geregeld bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Het spreekt voor zich dat wat toegezegd wordt ook goed verzekerd wordt. Heldere periodieke communicatie, duidelijke verzekeringen en een goede administratie geven invulling aan de zorgplicht.

WTC Benefits helpt ondernemers en organisaties met het invullen van de zorgplicht. Wij informeren u graag over de verzekeringsoplossingen in de markt. Hierbij zorgen wij tevens voor communicatie naar uw medewerkers.

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 7 juni 2012

[DEEL 5 VAN 10] Welke regeling kan ik mijn medewerkers aanbieden?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 5 van 10


WELKE REGELING KAN IK MIJN MEDEWERKERS AANBIEDEN?

Beschikbare premieregeling
Bij deze pensioenregeling wordt jaarlijks een premiebedrag ter beschikking gesteld. De hoogte van het pensioen hangt af van de van de premie en van de prijzen voor het inkopen van pensioen. Als de premie wordt belegd, is het pensioen ook afhankelijk van de resultaten van het beleggen.

Middelloonregeling
Bij de middelloonregeling wordt het pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris dat de deelnemer heeft verdiend tijdens de loopbaan. Bij sommige middelloonregelingen wordt het opgebouwde pensioen geïndexeerd. Zo behoudt het pensioen zijn waarde.

Eindloonregeling
In de eindloonregeling hangt de hoogte van het pensioen af van het laatst verdiende salaris. Bij iedere salarisverhoging wordt het totaal al opgebouwde pensioen opgetrokken naar het nieuwe salarisniveau.

Pensioen Premie Instelling (PPI)
De PPI is in beginsel mogelijk gemaakt om concurrentie met verzekeraars en pensioenfondsen mogelijk te maken. De concurrente blijkt vooral te komen van banken en verzekeraars die middels de PPI een kostenefficiënte basisregeling in de markt willen zetten. De PPI is een beschikbare premieregeling waarbij kosten, risico en pensioenopbouw strikt gescheiden blijven.

WTC Benefits is een organisatie die onafhankelijk en ongebonden van ook maar enige verzekeraar of aanbieder werkt. Wij inventariseren uw behoefte en zoeken naar de beste oplossing. Dat kan een verzekeraar, PPI of pensioenfonds zijn.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 31 mei 2012

[DEEL 4 VAN 10] Welke doelen stel ik mij in de verzorging naar de medewerkers?


WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 4 van 10

WELKE DOELEN STEL IK MIJ IN DE VERZORGING NAAR DE MEDEWERKERS?

Onderscheidt u zich van de concurrent en bindt u medewerkers aan de organisatie met een uitgebreide regeling? Of biedt u liever de basis van een goede risicoverzekering met vrijwillige aanvullingen. Vraagt u een eigen bijdrage aan de medewerker of verrekent u de kosten op andere wijze? Dient het pensioen vervolgens uit garanties te bestaan of mag er sprake zijn van een risico waarbij de aanspraken mogelijk lager of hoger kunnen uitvallen?

Dit zijn maar een aantal vragen die aan de beleidsmaker gesteld worden. Uit antwoorden blijkt echter dat budget en historie vaak nog de uitgangspunten vormen van de huidige arbeidsvoorwaarden.

Ook bij bestaande pensioenregelingen is het zinvol om periodiek de in het verleden gemaakte afspraken te toetsen aan de huidige realiteit. Uw organisatie maar ook de markt ontwikkelt zich ongetwijfeld.

WTC Benefits zorgt voor meer bewustzijn en brengt structuur in uw pensioen‐ en inkomensverzekeringen. Wij houden de verzekeringen marktconform en zorgen dat u niet teveel betaalt.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 24 mei 2012

[DEEL 3 VAN 10] Heb ik financiële middelen om pensioen toe te zeggen?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.

Vraag 3 van 10

HEB IK NU EN IN DE TOEKOMST DE FINANCIËLE MIDDELEN OM PENSIOEN TOE TE ZEGGEN?

Met het toezeggen van pensioen gaat de organisatie een financiële verplichting aan. De pensioenregeling ontstaat binnen een spanningsveld van de verzorgingsgedachte enerzijds en het beschikbare budget anderzijds.

Budget is geen momentopname. Een goede planning houdt rekening met de te verwachte premieontwikkeling maar ook met de betaalcapaciteit van de organisatie naar de toekomst.

Betaalcapaciteit is een bijzonder belangrijke factor binnen pensioenadvies. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt een dergelijk onderzoek centraal in de pensioenanalyse. De analyse is uitvoerig en komt objectief tot een financieel beeld over uw organisatie.

Los van het pensioenvraagstuk is een financiële prognose interessant voor de ondernemer maar ook voor een mogelijke financier. Bij het opstellen van een dergelijke analyse wordt samenwerking met de accountant gezocht.

WTC Benefits loopt voorop als het gaat om onderzoek naar betaalcapaciteit binnen uw organisatie. Een vertrouwelijk en objectief opgestelde financiële analyse is altijd van groot nut voor een organisatie.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 16 mei 2012

[DEEL 2 VAN 10] Ben ik gebonden aan een CAO of BPF?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wordt in 10 blogberichten 10 centrale vragen behandeld welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.


Vraag 2 van 10

BEN IK GEBONDEN AAN EEN CAO OF BPF?

Het kan zijn dat binnen uw branche afspraken zijn gemaakt met het oog op concurrentie, samenwerking of bescherming. Een pakket van collectieve arbeidsvoorwaarden waaronder ook de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) maakt hier vaak onderdeel van uit.

Tijdige signalering van een verplicht pensioenfonds kan u een hoop kosten besparen. Enerzijds biedt een actieve houding mogelijkheden om verplichte aansluiting te voorkomen. Anderzijds biedt het onderbrengen bij een pensioenfonds juist rust en duidelijkheid waarmee andere inspanningen overbodig worden.

Bedrijfstakpensioenfondsen hanteren helaas dure en inefficiënte constructies. Premies liggen gemiddeld hoger dan bij een verzekeraar. Het is dan ook verstandig om eventuele branche‐verplichting goed in het oog te houden wanneer het zwaartepunt van de werkzaamheden binnen een organisatie verschuift. Uiteraard is dit bij fusies en overnames nog belangrijker.

WTC Benefits voert geregeld onderzoek uit naar Brancheverplichtingen. Hierbij voeren wij een analyse uit op basis van uw specifieke organisatie.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 9 mei 2012

[DEEL 1 VAN 10] Is een pensioenregeling verplicht?

WTC Benefits heeft zich tot doel gesteld om kennis en ervaring laagdrempelig beschikbaar te stellen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, zullen in de komende blogberichten 10 centrale vragen behandeld worden welke wij in de adviespraktijk tegenkomen. In elke vraag zit een element van risico. Vaak betreft het een risico voor de werknemer èn de organisatie.

Het uiteindelijke doel is om bewustwording bij u te creëren en duidelijkheid te geven omtrent welke vragen u aan uzelf maar ook aan uw adviseur moet stellen.


Vraag 1 van 10

BEN IK VERPLICHT EEN PENSIOENREGELING TE VERZORGEN VOOR MIJN MEDEWERKERS?

In principe is er geen wettelijke verplichting om pensioen toe te zeggen. Toch kiezen veel organisaties hier juist wel voor.

Een pensioentoezegging versterkt uw positie waar het gaat om binding naar medewerkers. Er wordt ook nog eens een fiscaal vriendelijke mogelijkheid gecreëerd om te sparen voor later.

Belangrijker is dat direct een stuk zorg wordt afgedekt. Zorg die van groot belang is als een medewerker onverhoopt langdurig ziek wordt of zelfs komt te overlijden.

Het toezeggen van pensioen kan vergeleken worden met het overeenkomen van salaris. De gemaakte afspraken scheppen verwachtingen en plichten. Een toezegging kan niet zondermeer opgezegd worden en het is daarom zaak om consequenties helder te krijgen.

WTC Benefits brengt de juridische en financiële consequenties van pensioen en inkomensverzekeringen voor u in kaart. Onze analyse is afhankelijk van uw wensen en de gezamenlijke signaleringen.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 29 maart 2012

WTC Benefits steunt het initiatief van DNB

De Nederlandsche Bank heeft een nieuwe website gelanceerd voor consumenten, jouwgeldvraag.nl. Met de website wil DNB de consument op een laagdrempelige manier informeren. De nieuwe website biedt consumenten de mogelijkheid om eenvoudig te zoeken naar relevante informatie.


Onderwerpen die voor consumenten interessant zijn, zullen op de website worden uitgelicht, zoals algemene vragen over pensioen.

WTC Benefits juicht dit initiatief van harte toe. De website geeft heldere antwoorden op de meest voorkomende vragen. Heeft u andere vragen over pensioen of wilt u een toelichting op de gegeven antwoorden? Neemt u dan contact op met één van de adviseurs bij WTC Benefits.
Telefoon 0546 - 69 80 50. Email WTC Benefits.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 22 maart 2012

Wettelijke uitruil partnerpensioen bij dienstverlating

Het kabinet heeft recent in een wetsvoorstel gevraagd om de pensioenwetgeving zodanig aan te passen dat wordt voorkomen dat werknemers bij dienstverlating onbedoeld (onwetend) geen partnerpensioen hebben verzekerd.

Partnerpensioen op opbouwbasis
Bij een partnerpensioen op opbouwbasis wordt gedurende het dienstverband en deelname aan de pensioenregeling een partnerpensioen opgebouwd. Nadat de werknemer de dienst verlaat blijft er zowel een ouderdomspensioen als een partnerpensioen aanwezig. Komt de deelnemer vervolgens na uitdiensttreding en vóór de pensioendatum te overlijden, dan komt het partnerpensioen tot uitkering.

Partnerpensioen op risicobasis
Het partnerpensioen wordt tegenwoordig meer en meer verzekerd op risicobasis. Bij een partnerpensioen op risicobasis wordt geen kapitaal opgebouwd. Het partnerpensioen is alleen verzekerd zolang de deelnemende werknemer in dienst is en de werkgever risicopremie betaalt. Bij overlijden na het dienstverband is de verzekering opgezegd en is er vervolgens geen partnerpensioen meer verzekerd.

De Tweede Kamer heeft diverse malen aangegeven deze laatste variant onwenselijk te vinden. Medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van het gemis aan partnerpensioen. Veel medewerkers zijn niet op de hoogte van het feit dat een eigen actie wordt verwacht om een partnerpensioen na uitdienst treden in stand te houden.

Oplossingsrichting
Volgens de huidige Pensioenwet wordt de uitdienst tredende deelnemer nu al de gelegenheid geboden om ouderdomspensioen deels om te zetten in partnerpensioen. Het kabinet gaat nu een stap verder en stelt voor om de uitruil standaard door laten voeren.

De nieuw te volgen procedure heeft het kabinet onlangs als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Wat te doen
Een aantal pensioenuitvoerders voert reeds automatisch uitruil naar partnerpensioen uit na uitdienst treden. In andere pensioenregelingen is de problematiek weer niet van toepassing omdat het partnerpensioen ook daadwerkelijk na uitdienst treden is verzekerd. In veel andere gevallen dient de ex-werknemer vooral goed op te letten welke informatie hij/zij nog toegestuurd krijgt van de pensioenuitvoerder.

Wilt u meer weten en denkt u dat één van bovenstaande situaties ook bij u van toepassing is, neemt u dan gerust contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitterdinsdag 28 februari 2012

Aanvullende wetgeving i.v.m. hoge aanvullende kosten bij waardeoverdracht van pensioenrechten

De individuele waardeoverdracht is voor werknemers een wettelijk recht bij het einde van een dienstverband of einde van een deelnemerschap.

Dit recht is voor de werknemer belangrijk omdat hiermee:
 • bij de zogenaamde eindloonregelingen een pensioenbreuk wordt beperkt
 • wordt voorkomen dat het pensioen vanuit verschillende bronnen wordt uitbetaald
 • gelden en rechten binnen een meer efficiënte en rendabele administratie kunnen worden geplaatst.
Het wettelijk recht op individuele waardeoverdracht werd op 8 juli 1994 ingevoerd om de arbeidsmobiliteit van voornamelijk oudere werknemers te vergroten. Dit zodat zij niet bij een werkgever bleven werken op straffe van verlies van pensioen.

Kostenprobleem
Bij een waardeoverdracht waarbij verzekeraars betrokken zijn én waarbij sprake is van verzekerde pensioenrechten ontstond het volgende kostenprobleem:
Een werknemer komt in dienst en oefent zijn recht uit om oude pensioenrechten in te brengen in de nieuwe pensioenregeling. In deze situatie werd de nieuwe werkgever direct geconfronteerd met een forse nota van zijn pensioenuitvoerder. Er moest namelijk bijbetaald worden omdat de overgedragen waarde van pensioenopbouw uit het verleden onvoldoende was om de toezegging bij de nieuwe uitvoerder in te kopen

Geen aanvullende kosten
Hiervoor wordt expliciet gesproken over pensioenrechten in combinatie met verzekeraars. De bijbetalingproblematiek is niet van toepassing wanneer de werkgever is aangesloten bij een pensioenfonds. Pensioenfondsen rekenen tekorten niet direct door aan de werkgever (maar wel doorsnee in de premiegrondslagen).
Tevens zijn de kosten niet van toepassing wanneer de werkgever een pensioenregeling op basis van premie- of kapitaalovereenkomst heeft gesloten. Kort gezegd zijn dit de beschikbare premieregelingen en streefregelingen waarbij kapitaal op bijvoorbeeld beleggingsbasis wordt opgebouwd en waarbij op pensioendatum het pensioenrecht ofwel de uitkering wordt aangekocht.

Hoe komen de extra kosten tot stand?
Als een werknemer gebruik maakt van het recht op individuele waardeoverdracht wordt de actuariële waarde van diens pensioenaanspraken bepaald. Verzekeraars doen dit op basis van een tarief dat op marktwaardering wordt vastgesteld. Het verplicht te hanteren tarief wordt jaarlijks door de wetgever vastgesteld en loopt in lijn met de marktrenteontwikkeling.

De oude pensioenuitvoerder berekent actuarieel de afkoopwaarde van het opgebouwde pensioen. De afkoopwaarde wordt vergeleken met de overdrachtswaarde die wordt berekend op basis van het wettelijk tarief.

Als de wettelijk bepaalde overdrachtswaarde hoger is dan de afkoopwaarde dan moet de werkgever verplicht het verschil aanvullen. Tot voor kort was echte de afkoopwaarde altijd hoger en kreeg de oude werkgever juist het verschil terug. Dit omdat de tariefrente relatief hoog was.

De actuariële overdrachtswaarde wordt vervolgens gestort bij de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. De nieuwe pensioenuitvoerder bepaalt of de overdrachtswaarde werkelijk voldoende is om de overgedragen pensioenrechten te financieren.

Wanneer de overdrachtswaarde onvoldoende is, zal de nieuwe werkgever moeten bijbetalen. Zijn de middelen wel voldoende dan wordt het surplus gebruikt om het pensioen van de medewerker te indexeren. De nieuwe werkgever krijgt ontstane positieve verschillen dus niet op de rekening gestort. Tot voor kort was het de nieuwe werkgever die altijd nog een bijbetaling moest doen om de overgedragen rechten te financieren.

Voor 2011
In tijden van hogere marktrente (voor 2010: 4,122 %; voor 2009: 4,533%) schiet de inkomende actuariële waarde altijd te kort ten opzichte van de door de nieuwe pensioenuitvoerder in rekening gebrachte inkoopsom. De nieuwe werkgever zal bij waardeoverdracht van een nieuwe werknemer moeten bijbetalen. Het bij te betalen bedrag is uiteraard afhankelijk van de hoogte van de te verkrijgen pensioenaanspraken.
 
Deze consequenties maakten het voor werkgevers onaantrekkelijk om oudere werknemers met hogere pensioenaanspraken in dienst te nemen. Dit effect is dus eigenlijk tegengesteld van wat indertijd beoogd werd bij invoer van de wettelijke waardeoverdracht.

Vanaf 2011
In tijden van lagere marktrente (voor 2011: 2,984% en voor 2012: 2,802%), schiet de uitgaande actuariële waarde altijd te kort ten opzichte van de door de oude pensioenuitvoerderberekende afkoopwaarde en zal de oude werkgever bij uitdiensttreding moeten bijbetalen.
 
Ten opzichte van een paar jaar terug geldt dus nu een heel andere situatie. Door de lage tariefrente is een einde gekomen aan de bijbetalingsproblemen bij het in dienst nemen van vooral oudere werknemers. Echter, de werkgever die zijn oudere werknemers kwijt raakt, mist nu én een stuk belangrijke ervaring én moet nog een fors bedrag aan pensioen bijbetalen.

Aangepaste wetgeving
Op 29 november 2011 is de Verzamelwet Pensioenen ( 33 013) door de Eerste Kamer aangenomen. Met deze wijziging van de Pensioenwet wordt een uitzondering op de plicht van pensioenuitvoerders tot medewerking aan waardeoverdracht geïntroduceerd.
 
Er geldt geen plicht tot waardeoverdracht indien de overdragende of ontvangende pensioenuitvoerder een verzekeraar is en aanvullende bijdragen van de oude of nieuwe werkgever noodzakelijk zijn wanneer die een, bij Algemene maatregel van bestuur te bepalen, grens overschrijden. Op dit moment is deze grens ons nog niet bekend.
 
Het betreft hier een tijdelijke maatregel voor de komende 2 jaar in afwachting van een meer fundamentele discussie over waardeoverdracht.
 
Mocht die desbetreffende werkgever toch bereid zijn om (vrijwillig) de bijbetalinglasten te betalen, dan krijgen pensioenuitvoerders de bevoegdheid om alsnog mee te werken aan waardeoverdracht.

Wat te doen
Het kan zijn dat u als werkgever een middelloonregeling aan uw werknemers toezegt. Gaat een medewerker uit dienst, houdt u er dan rekening mee dat u nog extra kosten aangerekend worden op het moment dat de ex-werknemer een waardeoverdracht aanvraagt.
 
Er bestaat ook een mogelijkheid dat u nu een beschikbare premieregeling toezegde maar dat in het verleden ook een eind- of middelloonregeling bestond. Uit hoofde van deze oude regeling kan aan u als werkgever nog steeds extra kosten worden toegerekend.
 
Hebt u vragen of opmerkingen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met één van de pensioenspecialisten van WTC Benefits.

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 9 februari 2012

Een volgende stap naar meer pensioeninzicht

In het rapport ‘Een volgende stap naar meer pensioeninzicht: pensioeninformatie actief gebruiken’ doet de AFM verslag van het onderzoek naar de invulling van hulp bij financiële planning voor de oude dag.

Hoe voorkomen we teleurstelling over de hoogte van de uitkering of zelfs een armoedeval bij pensionering, nu de risico’s van pensioenen meer en meer bij de deelnemer terechtkomen? Waar kan de consument onafhankelijk, deskundig, betaalbaar, laagdrempelig en persoonlijk informatie inwinnen over zijn pensioeninkomen?

Download hier het rapport: Een volgende stap naar meer pensioeninzichtU kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

vrijdag 20 januari 2012

Pensioenleeftijd loopt op tot ruim 63 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, liep in 2011 op tot ruim 63 jaar. Steeds meer werknemers gaan op of na hun 65e met pensioen. Vorig jaar gingen ruim 75 duizend werknemers met pensioen. Dat meldt het CBS.

Van 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen steeds 61 jaar. Vanaf 2007 stijgt de pensioenleeftijd, als gevolg van wetswijzigingen en regelgeving. In 2011 is de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers verder gestegen tot 63,1 jaar.

Het aandeel werknemers dat 65 jaar of ouder is op het moment van pensionering, is de laatste vijf jaar verdubbeld: van 15% in 2006 naar 30% in 2011. Tegelijkertijd nam het aandeel dat bij pensionering jonger is dan 60 jaar fors af. In 2006 was 28% van de werknemers die stopten met werken jonger dan 60 jaar, tegen slechts 6% in 2011.

Werknemers in de bouwnijverheid en het openbaar bestuur gingen in 2011 met 62,2 jaar het vroegst met pensioen, gevolgd door werknemers in de zorg. Het hoogst was de gemiddelde pensioenleeftijd in de cultuur-, milieu- en overige dienstverlening en de landbouw en visserij.

Bron: AMweb.nl, 17 januari 2012U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

maandag 16 januari 2012

Pensioen Wijzer app

Pensioen Wijzer app
Met de gratis Pensioen Wijzer app van het Verbond kom je erachter wat je in ieder geval moet weten over je pensioen.
 • Hoe is het pensioen geregeld bij mijn (toekomstige) werkgever?
 • Welke vragen over pensioen stel ik tijdens een sollicitatiegesprek?
 • Hoe kan ik toetsen of mijn huidige pensioenregeling adequaat is?

De pensioenwijzer app helpt je inzicht te krijgen in jouw pensioensituatie. Zo heb je in ‘no time’ antwoord op al je vragen over je pensioenregeling bij je werkgever en kun je met de handige rekentool je huidige pensioensituatie toetsen.

Check de app

Hoe werkt de app?
 • De app bestaat uit een rekentool en een spiekbriefje
 • Ga naar het spiekbriefje om goed voorbereid een pensioenregeling te bespreken met je (toekomstige) werkgever
 • Met de rekentool kies je je profiel: ben je allenstaand of heb je een partner?
 • Vul je basisgegevens in (hiervoor klik je o.a. direct door naar mijnpensioenoverzicht, met jouw DigiD)
 • De app laat meteen zien of je een pensioentekort hebt en wat het oplossen van het tekort jou kan kosten per maand
 • De app biedt inzicht in de opbouw van jouw pensioen
 • Mail jezelf de gegevens over jouw pensioen 
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 4 januari 2012

Voorlopig nog twee keuzemomenten WGA-eigenrisicodragen

De verzamelwet SZW, die op 20 december 2011 in de Staatscourant werd gepubliceerd, maakt het mogelijk om slechts via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) het aantal momenten om te kiezen voor ingang of einde van het WGA eigenrisicodragerschap terug te brengen.


Op dit moment zijn er nog twee keuzemomenten: 1 januari en 1 juli. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het keuzemoment aanpassen naar één keer per jaar. Door het afgeven van een AMvB in de verzamelwet SZW is een langdurig wettelijk traject van toestemming van de Tweede en Eerste Kamer van de baan. Op dit moment is het niet duidelijk of het ministerie ook daadwerkelijk de Maatregel van Bestuur gaat uitbrengen. Speculaties hieromtrent wijzen echter uit dat dit op de korte termijn niet zal gebeuren. Vooralsnog is het eerstvolgende keuzemoment om eigenrisicodrager te worden 1 juli 2012. Deze keuze moet dan wel voor 1 april aan de Belastingdienst kenbaar zijn gemaakt.


Bron: AMweb.nl, 3 januari 2012


Opmerking van WTC Benefit
Als u over wilt stappen naar WTC Benefits moet u dat drie maanden voor het uitstapmoment laten weten. Als uw bedrijf per 1 juli 2012 eigenrisicodrager wil zijn, moet de aanvraag vóór 1 april 2012 bij ons binnen zijn. Neem dus ruim voor deze datum contact met ons op via 0546-698050 of stuur ons een email.U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter