maandag 9 december 2013

Pensioencijfers met onder andere AOW franchise 2014

Hierbij treft u de belangrijkste pensioencijfers aan voor 2014, de pensioen franchise 2014 en de sociale cijfers.


Pensioen


De AOW-franchise 2014 op basis van 10/7 zelfstandige AOW is € 13.449 (2013: € 13.227). Dit is de franchise die is gebaseerd op de minimaal te hanteren AOW bedragen voor de berekening van het pensioen.

De AOW franchise 2014 op basis van 10/7 ongehuwde AOW is € 19.619 (2013: € 19.301). Deze bedragen dienen te worden gehanteerd indien sprake is van pensioen in eigen beheer.

Het premiepercentage volksverzekeringen voor de AOW is ongewijzigd gebleven op 17,9%. Dit bedrag is van belang voor de berekening van de premiecompensatie voor het AOW-overbruggingspensioen (overgangsregime) en het nabestaandenoverbruggingspensioen.

AOW

De AOW voor een zelfstandige bedraagt voor 2014 € 9.414,24 (2013: € 9.258,84).
De AOW voor een alleenstaande bedraagt voor 2014 € 13.732,92 (2013: € 13.510,08).

ANW

De ANW bedraagt voor 2014 € 14.553,20 (2013: € 14.424,96). Dit bedrag is in veel regelingen het uitgangspunt voor het nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW-hiaat).

Maximum dagloon

Het maximumdagloon 2014 is € 51.417,00 op jaarbasis (2013: € 50.855,85). Dit bedrag is van belang voor de maximale WIA (IVA en WGA) uitkering en het eventuele te verzekeren arbeidsongeschiktheidspensioen (excedent).


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 29 augustus 2013

BUDGET BEJAARDENHUIS VAN DELTA LLOYD IS VERZINSEL

Het Budget Bejaardenhuis blijkt een verzinsel. Delta Lloyd heeft Nederland wakker willen schudden om kritisch naar het eigen pensioen te kijken.
 
Delta Lloyd lanceerde met ondernemer Aad Ouborg het Budget Bejaardenhuis, een goedkoop onderkomen voor ouderen in de Koepelgevangenis in Breda. Vanaf 2017 konden oudere mensen hier goedkoop wonen. De afgelopen dagen heeft een aantal mensen zich hier daadwerkelijk voor ingeschreven.  Met dit fictieve bejaardenhuis heeft Delta Lloyd samen met ondernemer Aad Ouborg willen laten zien wat er kan gebeuren als mensen hun pensioen niet goed geregeld hebben. Het fictieve bejaardenhuis moest Nederland wakker schudden.
 
Paul Medendorp, lid Raad van Bestuur Delta Lloyd: “Wij hebben gemerkt dat het op de kaart zetten van een financieel onderwerp als pensioen zeer lastig is. Juist de mensen die we moeten bereiken haken af zodra ze het woord pensioen horen. Maar als men nu niet in actie komt, ontstaat er een steeds grotere groep Nederlanders die in financiële problemen komen zodra ze stoppen met werken. Met het Budget Bejaardenhuis heeft Delta Lloyd op een prikkelende manier laten zien wat er kan gebeuren als je je pensioen niet goed geregeld hebt. En uit de vele reacties van de afgelopen dagen is gebleken dat dit voor niemand een wenselijk toekomstbeeld is.”
 
Met de ophef die de afgelopen dagen is ontstaan heeft Delta Lloyd aandacht willen vragen voor een maatschappelijk probleem. Delta Lloyd realiseert zich dat mensen op het verkeerde been gezet kunnen zijn, maar vindt dat het belang van pensioenbewustzijn deze aanpak rechtvaardigt. Er zijn geen plannen om een Budget Bejaardenhuis te ontwikkelen, niet door Delta Lloyd en niet door Aad Ouborg. De mensen die zich de afgelopen dagen hebben ingeschreven, worden vanzelfsprekend door Delta Lloyd geïnformeerd.
 
Bron: Delta Lloyd
 
Wij helpen u graag om kritisch naar uw eigen pensioen te kijken. Neemt u hiervoor contact met ons op.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

vrijdag 28 juni 2013

Stappenplan collectieve waardeoverdracht

Bent u voornemens om de waarde van de verzekerde pensioenaanspraken collectief over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Hieronder volgt een beknopt stappenplan voor een collectieve waardeoverdracht.

Voor een aanvullende toelichting kunt u contact opnemen met Chris van Houten van WTC Benefits.


Stap
Wie is verantwoordelijk
Beschrijving
1
Verzoek tot collectieve waardeoverdracht
Werkgever
U stuurt de nieuwe en vorige pensioenuitvoerder een verzoek voor collectieve waardeoverdracht.
2
Aanmelding bij DNB
Vorige pensioenuitvoerder
Uw vorige pensioenuitvoerder behoort het voornemen tot collectieve waardeoverdracht schriftelijk te melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). De DNB heeft vervolgens drie maanden de tijd om aan te geven of de waardeoverdracht wordt geaccepteerd of verboden.
3
Informeren van de (ex-)werknemers
Vorige pensioenuitvoerder en/of werkgever
Uw (ex-)werknemers en eventuele ex-partners behoren schriftelijk geïnformeerd te worden over de komende waardeoverdracht. Zij hebben de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de waardeoverdracht.
4
Deelnemeroverzicht
Vorige pensioenuitvoerder
De vorige pensioenuitvoerder stuurt een overzicht van alle (ex-)werknemers en eventuele ex-partners die geen bezwaar maken tegen de waardeoverdracht aan de nieuwe pensioenuitvoerder.
5
Overeenkomst van collectieve waardeoverdracht
Nieuwe pensioenuitvoerder
Na ontvangst van het deelnemeroverzicht, wordt een overeenkomst voor de collectieve waardeoverdracht opgesteld. Die wordt ondertekend door de drie betrokken partijen: de werkgever, de vorige pensioenuitvoerder en de nieuwe pensioenuitvoerder.
6
Overmaken van de overdrachtswaarde aan de nieuwe pensioenuitvoerder
Vorige pensioenuitvoerder
Nadat de termijn van drie maanden is verstreken, en DNB geen verbod tot waardeoverdracht heeft opgelegd, wordt de overdrachtswaarde aan de nieuwe pensioenuitvoerder overgemaakt. Uiteraard na ondertekening van de overeenkomst.
7
Inbrengen van de overdrachtswaarde en informeren van de (ex-)werknemers
Nieuwe pensioenuitvoerder
De overdrachtswaarde wordt gestort op de beleggingsrekeningen van uw (ex-)werknemers. Hierna worden deze waarde belegd. Uw (ex-) werknemers worden hierover geïnformeerd.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

dinsdag 18 juni 2013

Pensioen extern eigen beheer: verplichte rekenrente van 4%

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde onlangs dat een stichting die voor een BV het pensioen van de DGA verzorgt, bij de waardering van de pensioenverplichting ondanks de lagere marktrente rekening moet houden met een rekenrente van ten minste 4%.


Geschil
De BV heeft voor de DGA een pensioenregeling getroffen en daartoe in eigen beheer een pensioenvoorziening gevormd. De BV draagt deze pensioenverplichting over aan een stichting. In geschil was of de inspecteur de overdrachtswaarde van de pensioenverplichting terecht heeft gecorrigeerd tot een lager bedrag in verband met de verplichte rekenrente.

Uitspraak
Het hof in Den Haag oordeelde dat de stichting bij de waardering van de pensioenverplichting ondanks de lagere marktrente rekening moet houden met een rekenrente van ten minste 4%.

Advies
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) neemt een bijzondere positie in binnen het Nederlandse pensioenstelsel. Graag wijzen wij u op de mogelijkheden die u heeft om straks met een gerust hart met pensioen te gaan.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter