vrijdag 28 juni 2013

Stappenplan collectieve waardeoverdracht

Bent u voornemens om de waarde van de verzekerde pensioenaanspraken collectief over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Hieronder volgt een beknopt stappenplan voor een collectieve waardeoverdracht.

Voor een aanvullende toelichting kunt u contact opnemen met Chris van Houten van WTC Benefits.


Stap
Wie is verantwoordelijk
Beschrijving
1
Verzoek tot collectieve waardeoverdracht
Werkgever
U stuurt de nieuwe en vorige pensioenuitvoerder een verzoek voor collectieve waardeoverdracht.
2
Aanmelding bij DNB
Vorige pensioenuitvoerder
Uw vorige pensioenuitvoerder behoort het voornemen tot collectieve waardeoverdracht schriftelijk te melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). De DNB heeft vervolgens drie maanden de tijd om aan te geven of de waardeoverdracht wordt geaccepteerd of verboden.
3
Informeren van de (ex-)werknemers
Vorige pensioenuitvoerder en/of werkgever
Uw (ex-)werknemers en eventuele ex-partners behoren schriftelijk geïnformeerd te worden over de komende waardeoverdracht. Zij hebben de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de waardeoverdracht.
4
Deelnemeroverzicht
Vorige pensioenuitvoerder
De vorige pensioenuitvoerder stuurt een overzicht van alle (ex-)werknemers en eventuele ex-partners die geen bezwaar maken tegen de waardeoverdracht aan de nieuwe pensioenuitvoerder.
5
Overeenkomst van collectieve waardeoverdracht
Nieuwe pensioenuitvoerder
Na ontvangst van het deelnemeroverzicht, wordt een overeenkomst voor de collectieve waardeoverdracht opgesteld. Die wordt ondertekend door de drie betrokken partijen: de werkgever, de vorige pensioenuitvoerder en de nieuwe pensioenuitvoerder.
6
Overmaken van de overdrachtswaarde aan de nieuwe pensioenuitvoerder
Vorige pensioenuitvoerder
Nadat de termijn van drie maanden is verstreken, en DNB geen verbod tot waardeoverdracht heeft opgelegd, wordt de overdrachtswaarde aan de nieuwe pensioenuitvoerder overgemaakt. Uiteraard na ondertekening van de overeenkomst.
7
Inbrengen van de overdrachtswaarde en informeren van de (ex-)werknemers
Nieuwe pensioenuitvoerder
De overdrachtswaarde wordt gestort op de beleggingsrekeningen van uw (ex-)werknemers. Hierna worden deze waarde belegd. Uw (ex-) werknemers worden hierover geïnformeerd.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

dinsdag 18 juni 2013

Pensioen extern eigen beheer: verplichte rekenrente van 4%

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde onlangs dat een stichting die voor een BV het pensioen van de DGA verzorgt, bij de waardering van de pensioenverplichting ondanks de lagere marktrente rekening moet houden met een rekenrente van ten minste 4%.


Geschil
De BV heeft voor de DGA een pensioenregeling getroffen en daartoe in eigen beheer een pensioenvoorziening gevormd. De BV draagt deze pensioenverplichting over aan een stichting. In geschil was of de inspecteur de overdrachtswaarde van de pensioenverplichting terecht heeft gecorrigeerd tot een lager bedrag in verband met de verplichte rekenrente.

Uitspraak
Het hof in Den Haag oordeelde dat de stichting bij de waardering van de pensioenverplichting ondanks de lagere marktrente rekening moet houden met een rekenrente van ten minste 4%.

Advies
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) neemt een bijzondere positie in binnen het Nederlandse pensioenstelsel. Graag wijzen wij u op de mogelijkheden die u heeft om straks met een gerust hart met pensioen te gaan.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter