donderdag 21 augustus 2014

DGA pensioen per 1 januari 2015

Voor het inleidende deel verwijzen wij graag naar onze artikelen ‘Wetswijziging leidt tot versobering pensioen’ en 'Wetswijziging pensioen per 1 januari 2015'. Hierin wordt benoemd dat nieuwe wetgeving in 2015 zorgt voor versobering van de pensioenopbouw en hiermee het maximaal te behalen pensioen.


De turbulente wereld van pensioenopbouw in eigen beheer

Het overgrote deel van de directeuren-grootaandeelhouders met een pensioentoezegging, “verzekert” de pensioenopbouw in eigen beheer. Aanspreekpunt voor de uitvoering is over het algemeen de accountant.

De financieel specialist had de afgelopen jaren de handen vol aan de verscherpte accountancy regels, extra toezicht van de Belastingdienst en de invoer van de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’. Al deze zaken hebben zijdelings invloed op de pensioenvoorziening van de DGA.
In 2014 en 2015 wijzigt ook nog eens wetgeving die direct van invloed is op het te reserveren pensioen. Per 1 januari 2014 werd de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Dit zorgde, ongeacht de werkelijk geplande pensioenleeftijd, voor aanpassingen in de reservering van pensioen.

Wij vragen de DGA: Is uw inkomen voor later, op dit moment al goed geregeld?

Uw pensioendossier in 2014 en 2015 op orde

De invoering van gewijzigde wetgeving per 1 januari 2014 zou in moeten houden dat uw pensioendossier nu volledig op orde is. Als het goed is, heeft u in 2013 nog een aangepaste pensioenovereenkomst ondertekend en heeft u de aanpassingen vastgelegd in notulen. Is dit niet het geval dan loopt u kans op sancties vanuit de Belastingdienst.
Twijfelt u over uw pensioendossier of over de verzekeringen die hierbij ondersteunend zijn afgesloten, neemt u dan contact op met uw accountant én de pensioenspecialist bij WTC Benefits.

De DGA zonder pensioen in eigen beheer

Niet alle ondernemers met een BV. kiezen voor het fiscaal technisch reserveren van pensioen in de eigen onderneming. De argumenten hierbij zijn dat het beheer omslachtig is en dat er niet werkelijk geld opzij gezet wordt.
De DGA die zijn pensioenopbouw onderbracht bij een verzekeraar zal ook geraakt worden door de wetswijzigingen van 2014 en 2015. Gelijk aan de collectieve werknemersregeling zal de verzekeraar een aanpassingsvoorstel doen.
Ook hier geldt dat WTC Benefits u kunt informeren en adviseren over de te maken keuzen.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Wetswijziging pensioen per 1 januari 2015

De fiscaal maximaal toelaatbare pensioenopbouw wordt per 1 januari 2015 op meerdere punten versoberd. Het overgrote deel van Nederlandse pensioenregelingen zal worden geraakt. 

Hier volgt een opsomming van de wijzigingen:
  • Nu nog kan, bij een gemiddelde van 40 dienstjaren in een zeer uitgebreide pensioenregeling, 90% van het gemiddelde inkomen aan pensioen worden opgebouwd. Dit percentage wordt per 2015 verlaagd naar 75%. Bij eindloonregelingen zal dit een verlaging van 80% naar 66,67% van het laatstverdiende inkomen zijn.
  • In veel pensioenregelingen is de opbouw van ouderdomspensioen uitgedrukt in een beschikbare premiestaffel. Deze premiestaffel zal verlaagd moeten worden.
  • Het pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op € 100.000. Dit raakt een relatief kleine groep werknemers. Toch kan deze groep door een optelling van maatregelen onevenredig zwaar getroffen worden.
  • De pensioenrichtleeftijd verschuift naar 67 jaar. Dit is in veel regelingen ook al doorgevoerd.
  • Bijspaarregelingen zullen versoberen of zelfs verdwijnen. Nu kan de individuele werknemer vaak nog extra pensioen opbouwen. Dit voor zover er ruimte bestaat tussen het toegezegde pensioen en de fiscaal maximale ruimte. Aangezien deze ruimte kleiner wordt, zullen veel verzekeraars de bijspaaroptie afschaffen.
  • Ook de risicodekking van het partner- en wezenpensioen wordt geraakt. Op basis van de nieuwe wetgeving zullen de verzekerde bedragen omlaag gaan.
  • Het deel van het salaris dat betrokken is in de pensioenopbouw, ofwel de pensioengrondslag, wijzigt. Dit is het gevolg van een wijziging in de berekening van de hoogte van de franchise.

In de praktijk is het mogelijk om aantal versoberingen te compenseren. Dit hangt wel af van de specifieke ruimte in uw bestaande regeling en ook de mogelijkheden die de verzekeraar biedt.


Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Wetswijziging leidt tot versobering pensioen

De Eerste Kamer heeft op 27 mei 2014 akkoord gegeven op een wetsvoorstel dat van grote invloed is op de pensioenopbouw van werknemers. Op 1 januari 2015 gaat de ‘Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen’ in.
Voor uw werknemers betekent dit hoogst waarschijnlijk een versobering van de pensioenopbouw per 1 januari 2015.

Hoe pakken wij dit aan?

Samen met u en de verzekeraar zorgen wij ervoor dat de pensioenregeling voor uw werknemers ook per 1 januari 2015 blijft voldoen aan wetgeving. Veelal ontvangt u in kwartaal 3 van dit jaar een aanpassingsvoorstel van de verzekeraar. Het uitgangspunt is om de pensioenopbouw zoveel mogelijk ongewijzigd te laten. Dit blijkt niet altijd mogelijk te zijn. WTC Benefits zal u de komende maanden blijven informeren en waar nodig adviseren.


Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter