donderdag 23 oktober 2014

Ministerraad akkoord met Algemeen Pensioenfonds

Er komt een nieuw soort pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit pensioenfonds krijgt een plek naast de bestaande beroeps-, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen. Dit nieuwe pensioenfonds biedt sociale partners en bedrijven een extra alternatief voor het onderbrengen van een pensioenregeling.Pensioenfondsen hebben te maken met een afname van het deelnemersbestand, waardoor het steeds moeilijker wordt om goede pensioenen te garanderen. Daarom heeft de pensioensector in de afgelopen jaren gevraagd om een alternatief voor het onderbrengen van een pensioenregeling en dat komt er nu: het algemeen pensioenfonds (APF)

Het APF krijgt een plek naast de bestaande beroeps-, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en biedt sociale partners en bedrijven een extra alternatief aan voor het onderbrengen van een pensioenregeling. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minder kosten voor beter pensioen

Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. De verwachting is dat hierdoor allerlei voordelen kunnen worden gerealiseerd, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. Dat is in het belang van de deelnemers.

Een APF mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen.

Steeds minder pensioenfondsen

In de afgelopen 20 jaar is het aantal pensioenfondsen in Nederland sterk gedaald van 1122 fondsen in 1992 naar 382 fondsen eind 2013. De verwachting is, dat het aantal fondsen in de loop van 2014 tot onder de 350 daalt, waarna de daling door zal zetten tot onder de 300 fondsen. Op dit moment zijn ruim 60 fondsen bezig om hun activiteiten elders onder te brengen.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.

Bron: Rijksoverheid


U kunt ons ook volgen op Facebook en TwitterEigen beheer pensioen en dividenduitkering

In 2014 betaalt de ondernemer eenmalig minder belasting over een dividenduitkering die vanuit de BV wordt uitgekeerd. De uitkering wordt belast in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor 2014 geldt een tarief van 22% voor zover het dividend niet hoger is dan € 250.000. Over het meerdere blijft het normale 25%-tarief van toepassing.

Aandachtspunten

Bouwt een DGA pensioen in eigen beheer op, dan is een dividenduitkering alleen mogelijk als er voldoende vermogen overblijft voor de dekking van het pensioen. Om dit vermogen te toetsen, dient worden uitgaan van de commerciële waarde van de pensioenverplichting. En dus niet van de fiscale voorziening zoals die op de balans staat.

De commerciële waarde (waarde in het economisch verkeer) is het bedrag dat aan een verzekeraar betaald zou moeten worden om het pensioen werkelijk buiten de risicosfeer van de BV te brengen.
De commerciële waarde is aanzienlijk hoger dan de fiscale waarde van de pensioenverplichting. De ondernemer loopt grote risico’s als dividend uitbetaald wordt wanneer het werkelijke eigen vermogen van de BV dit eigenlijk niet toestaat:
  • De Belastingdienst ziet een verboden handeling met onmiddellijke sancties als gevolg
  • Bij blijvende onderdekking zal het later afstempelen van pensioen onmogelijk worden
  • De dividenduitkering zal moet worden terugbetaald aan de BV
Vindt er een verboden handeling plaats, dan betaalt u direct maximaal 52% inkomstenbelasting over de waarde in het economisch verkeer van het opgebouwde pensioen. Die waarde is aanzienlijk meer dan de fiscale waarde. Bovendien betaalt u ook nog eens 20% revisierente over diezelfde waarde.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Vrijwillig voortzetten pensioen na ontslag

Kan de werknemer pensioen blijven opbouwen na ontslag? Een veelgestelde vraag voor een weinig populaire voorziening.

Voor een ex-werknemer is het mogelijk om de pensioenopbouw gedurende een periode voort te zetten bij de verzekeraar. Voordeel is uiteraard dat het pensioengat beperkt blijft en dat overlijdensrisicodekkingen langer in stand blijven. Deze mogelijkheden gelden ook voor een werknemer die gedeeltelijk uit dienst gaat (deeltijdontslag).

Op basis van artikel 54, lid 1 van de Pensioenwet kan een deelnemer aan de pensioenregeling die gewezen werknemer wordt (ontslag / uitdienst), gedurende 3 jaar de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten.

Criteria bij het vrijwillig voortzetten van pensioenopbouw:
·         Duur is maximaal 3 jaar
·         Aanvraag binnen 9 maanden na ontslag
·         Bij deeltijdontslag naar rato
·         Toegestaan wanneer het pensioenreglement ruimte biedt
·         Geldt eenduidig voor personeel
·         Afspraken tussen werkgever en werknemer duidelijk op papier
·         Dubbele opbouw door een eventuele indiensttreding elders is niet toegestaan
·         Het is niet relevant of de voormalig werknemers een uitkering ontvangen

De wetteksten en een later (beleids)Besluit van 27-4-2012 geven meerdere handvatten voor een uitbreiding van de vrijwillige voortzetting van 3 naar 10 jaar. Uiteindelijk moet de conclusie zijn dat deze langere termijn alleen voor zelfstandig ondernemers en voormalig werknemers met een langdurige uitkering (VUT, prepensioen) kan gelden.

De afdracht van premies bij vrijwillig voortzetten van pensioenopbouw kan op twee manieren. Of de werkgever betaalt de premies en rekent eventueel de premies door aan de voormalig werknemer. Of de werknemer draagt de premies zelf direct af aan de verzekeraar. Dit laatste komt in de praktijk niet voor. De werkgever blijft zodoende de primaire premiebetaler.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter