donderdag 20 augustus 2015

Ontslagbeding bij pensionering schrappen uit de arbeidsovereenkomst

1 juli 2015 werd de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. De nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor het pensioenbeleid richting werknemers. Wat gebeurt er bij doorwerken na het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd?
Ontslagbeding en ontslagvergunning

Veruit de meeste model arbeidsovereenkomsten kennen een ontslagbeding bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Met een dergelijk ontslagbeding had de werkgever geen ontslagvergunning nodig om de werknemer te ontslaan in het kader van het bereiken van de AOW-leeftijd.

Na invoer van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is de ontslagvergunning bij het bereiken van de AOW-leeftijd niet meer nodig. De werkgever is nu bevoegd om de arbeidsovereenkomst naar keuze op te zeggen tegen de tijd dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of later wanneer overeengekomen is dat de medewerker langer zal doorwerken. (artikel 7:669 lid 4 BW).

Let op: In een aantal gevallen verwijzen arbeidscontracten nog naar de pensioenleeftijd in plaats van naar de AOW-leeftijd. Dezelfde gewijzigde regelgeving is hier van toepassing.

Eenvoud en flexibiliteit

Het is per 1 juli eenvoudiger geworden om een medewerker, op basis van de bestaande arbeidsovereenkomst, langer door te laten werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Tegelijkertijd behoudt de werkgever de mogelijkheid om het dienstverband eenmalig op te zeggen, maar nu op het moment dat werkelijk afscheid van de medewerker genomen moet worden.

In de situatie vóór 1 juli 2015 moesten werkgever en werknemer een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst sluiten om langer doorwerken mogelijk te maken.

Ontslagbeding nu een belemmering

Daar de werkgever eenmaal de mogelijkheid heeft om het dienstverband met een AOW- of pensioengerechtigde te beëindigen is het zaak dat het “automatische” ontslagbeding uit de arbeidsovereenkomst wordt geschrapt. Feitelijk wordt met dit beding de eenmalige mogelijkheid verspeeld. Het advies is om de arbeidsovereenkomst, ook met bestaande werknemers, zo snel mogelijk te wijzigen.

Aanvullende informatie

Er is geen transitievergoeding (de vervanger van de ontslagvergoeding) verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in verband met het bereiken van de van de AOW-leeftijd of een andere leeftijd waarop voor de werknemer recht op pensioen ontstaat.

Verder is bepaald dat het opzegverbod “ziekte” bij het pensioenontslag niet geldt. Ook een zieke werknemer mag na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd worden ontslagen. Overigens mag ziekte niet de reden voor de opzegging zijn. Dit laatste zal doorgaans voor een werknemer moeilijk aan te tonen zijn.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

dinsdag 18 augustus 2015

Eigen beheer pensioen voor de DGA op de schop


De huidige vorm van pensioenopbouw in eigen beheer is qua uitvoering complex en voor veel ondernemers risicovol. Een papieren tijger die bij opstart nog leidde tot belastingvoordeel maar die vandaag de dag onverwacht genadeloos terugbijt.

Gewijzigde regelgeving, de ongunstig lage rentestand en strakke handhaving door de Belastingdienst maken dat veel DGA’s afstappen van het eigen beheer pensioen. De huidige aanspraken worden bevroren en veelal is daarmee de kous af.

Kabinet en Fiscus, hoewel zelf grotendeels verantwoordelijk, onderkennen de toegenomen complexiteit en zoeken naar een oplossing. 1 juli 2015 kwam staatssecretaris van Financiën Wiebes met een tweetal oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer.

Doelstellingen

Uitgangspunten voor een verbetering van het DGA pensioen in eigen beheer zijn:
 • Eenvoudige spelregels
 • Onafhankelijk van externe factoren zoals rente- en langlevenrisico
 • Inleg blijft beschikbaar voor investering in de eigen onderneming
 • Ruimte voor afdekken (voor)overlijden van de nabestaanden


Twee oplossingsrichtingen

 1. Oudedagsbestemmingsreserve (OBR)

  Een faciliteit in de vennootschapsbelasting waarbij belastingvrij vermogen wordt gereserveerd voor de toekomstige aanwending voor een oudedagsvoorziening voor de DGA.
  De regeling lijkt nog het meest op de oudedagsreserve (OR) voor IB-ondernemers. De “inleg” is een reservering op de balans. Er is tijdens de opbouw nog geen sprake van juridisch afdwingbare rechten aan de DGA. Dit laatste is een nadeel voor bijvoorbeeld DGA’s met een minderheidsaandeel.

 2. Oudedagssparen eigen beheer (OSEB)

  Een spaarvorm in eigen beheer in de sfeer van de loonbelasting. De DGA heeft ook tijdens de opbouw al juridisch recht op een pensioenaanspraak. De “inleg” vormt een post van vreemd vermogen op de balans.
  De regeling lijkt nog het meest op de beschikbare premieregeling zoals wij die ook kennen voor werknemers en overigens ook voor de DGA die zijn pensioen volledig extern verzekerd.

Nabestaanden

In het huidige pensioen in eigen beheer (PEB) maakt het nabestaandenpensioen deel uit van de toezegging. De partner (en kinderen) hebben uitvoerig rechten. Bij een eventuele echtscheiding is de Wet Verevening van pensioenaanspraken bij scheiding van toepassing.

In de voorgestelde oplossingen zal bij het overlijden van de DGA de OBR / OSEB worden aangewend voor een uitkering ten behoeve van de partner en de kinderen. Zijn die er niet, dan volgt er een uitkering voor de erfgenamen. Overigens kan er bij beide varianten voor worden gekozen om een deel van de inleg aan te wenden voor het extern afdekken van het overlijdensrisico.

De positie van de partner zal aanmerkelijk zwakker worden dan bij een pensioenregeling in eigen beheer. Bij echtscheiding is de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding niet van toepassing.


Overgangsrecht

Omzetten van de pensioenverplichting tegen fiscale waarde in de uiteindelijk nieuwe variant. Hierbij zal een deel van het pensioen worden prijsgegeven en de DGA en zijn partner moeten hier dus mee instemmen.

De huidige eigen beheerverplichting (PEB) niet omzetten maar de opgebouwde rechten bevriezen waarop de huidige regelgeving van toepassing blijft.

Hoe verder

In een eerder stadium gaf de staatssecretaris aan de nieuwe oplossingsrichting per 1 januari 2016 door te willen voeren. Gezien de vele vragen en open einden lijkt dit niet haalbaar. Er is bijvoorbeeld nog veel onduidelijk over de positie van de partner, de consequenties van het prijsgeven van pensioen bij omzetting en de aanspraken van verzekerde onbepaalde delen van het eigen beheer pensioen.
 
Naar verwachting zal de komende maanden debat plaatsvinden in de Tweede Kamer. Hierna zullen afspraken worden uitgewerkt en dient een wetsvoorstel worden ingebracht. De Staatssecretaris wil voldoende ruimte bieden voor zorgvuldigheid.

WTC Benefits zal u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

>>> Lees hier de brief van staatssecretaris Wiebes

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter