donderdag 10 december 2015

Algemeen Pensioenfonds, de nieuwe pensioenvariant in 2016

Medio 2016 zal een optie aan het pallet van pensioenregelingen worden toegevoegd. Naast het pensioenfonds, de verzekerde regeling en de Premie pensioen instelling (Ppi) wordt het Algemeen Pensioenfonds (Apf) geïntroduceerd.

Wat is het Apf?

Een Algemeen Pensioenfonds combineert de kenmerken van een beroeps- en ondernemingspensioenfonds met die van een verzekerde regeling bij verzekeraars.

Pensioenfondsen zullen krachten kunnen bundelen en samen één Apf kunnen vormen met verschillende losse regelingen. Samenwerking leidt tot lagere kosten en minder bestuurlijke lasten terwijl de werkgever en werknemer toch hun zeggenschap en identiteit behouden.

Verzekeraars houden middels het Apf de bestaande middelloon- en eindloonregelingen betaalbaar. Deze regelingen, met “harde” nominale garanties, worden bij de huidige lage marktrente na contractsverlenging 60 tot 80% duurder. Het Apf laat nominale garanties vervallen en biedt een systeem met lagere lasten.

Het Algemeen pensioenfonds dekt geen garanties af maar zal het vermogen werkelijk beleggen. Dit gaat gepaard met een hoger indexatiepotentieel maar ook een kans op onvoldoende vermogen (onderdekking). Gevolg kan zijn een tariefsverhoging of het verlagen van deelnemersaanspraken.

Voor wie is het Apf interessant?

Het Algemeen pensioenfonds richt zijn peilen op kleinere pensioenfondsen die in de toekomst mogelijk slecht aan de verplichtingen kunnen voldoen. Bundelen van de krachten en toch het behoudt van een eigen fonds biedt hen uitkomst.

Daarnaast is het Algemeen pensioenfonds een uitstekende optie voor werkgevers die zich, door hogere lasten, eerder nog genoodzaakt zagen om af te stappen van de eind- en middelloonregeling. Het Apf biedt hen een traditionele regeling maar dan zonder harde garanties.

Hoe betrekt WTC Benefits het Apf in het advies?

Een aantal verzekeraars zal in 2016 het Algemeen pensioenfonds introduceren. Inventarisatie leert dat het hier vrijwel altijd gaat om een middelloonregeling. Hoewel het Apf ook geschikt is voor beschikbare premieregelingen, verwachten wij niet direct een passend product.

Bij de contractverlenging van de middelloonregeling zal het Algemeen pensioenfonds uitgebreid worden meegenomen in onze analyse en advies.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Aanleveren salarisgegevens

Uw verzekerde pensioenregeling wordt jaarlijks aangepast aan het actuele salaris en de franchise. De peildatum voor het bepalen van het salaris is over het algemeen 1 januari van het jaar. Dit betekent dat het salaris op 1 januari leidend is voor de pensioenpremies in het komende jaar.Wij vragen u om de komende maand de salarissen per email in Excel bij ons aan te leveren. Dit mag uw eigen bestand of uitdraai zijn maar uiteraard kunnen wij u ook een passend template leveren.

Graag ontvangen wij uiterlijk 1 maart de bijgewerkte salarisgegevens.

Nog enkele tips:
  • In het pensioenreglement wordt vermeld uit welke componenten het pensioengevend salaris bestaat. Naast het reguliere loon en vakantiegeld kan er sprake zijn van bonussen, dertiende maand en tantièmes.
  • Geeft u ook altijd de actuele parttime percentages door. Wordt er minder gewerkt door bijvoorbeeld ouderschapsverlof of studieverlof, geeft u dit dan expliciet aan. Bij verlof blijven risicodekkingen namelijk volledig in stand.
  • Collectieve salarismutaties in de loop van het jaar worden normaal gesproken op 1 januari van het volgende jaar verwerkt. Neemt u contact met ons wanneer u andere afspraken hieromtrent wenst.
  • Wijzigen salarissen niet, geeft u dit dan ook door.

Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Pensioencijfers 2016 met onder andere AOW franchise 2016

Het pensioeninkomen bestaat voor een deel uit een AOW-uitkering. Voor het vaststellen van een pensioenpremie of pensioenaanspraak dient men rekening te houden met de AOW-uitkering. Dit gebeurt door middel van een AOW-franchise. Van het pensioengevend salaris wordt de AOW-franchise afgetrokken. Wat resteert is de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag bouwt een werknemer pensioen op.


Voor het eerst in 2015 geldt er een aparte, minimaal te hanteren franchise voor zowel middelloon- als eindloonregelingen.

In de beschikbare premieregeling komt het vaak voor dat beide franchises tegelijk worden ingezet. Voor het bepalen van de pensioenopbouw en de eigen bijdrage van de werknemers is de middelloon franchise van belang. Voor het bepalen van het nabestaandenpensioen wordt de eindloon franchise gehanteerd.

Naast de franchise moet ook rekening worden gehouden met een maximum aan pensioengevend salaris. De basis is een vast bedrag van € 100.000, vastgesteld in 2015 en jaarlijks te indexeren.

Pensioencijfers voor 2016


Pensioen werknemers

Minimaal de franchise gebaseerd op de enkelvoudig gehuwde AOW:

  • Middelloon en beschikbare premie € 12.953
  • Eindloon € 14.657

Maximum pensioengevend salaris € 101.519


Pensioen directeur grootaandeelhouder met (deels) opbouw in eigen beheer

Minimaal de franchise gebaseerd op de ongehuwde AOW
  • Middelloon en beschikbare premie € 18.948
  • Eindloon € 21.441

Maximum pensioengevend salaris € 101.519


Overgangsregeling 2015 - 2018

Een aantal verzekeraars kan systeemtechnisch slechts één franchise administreren. Dit leidt onbedoeld tot een derde variant. Namelijk het in stand houden van de eindloon franchise zoals deze tot en met 2014 standaard als minimum gold. Deze franchisevariant zal ook in de komende jaren nog gehanteerd mogen worden.
  • Eindloon 'oud' € 13.878


Hebt u vragen of opmerkingen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de pensioenspecialisten van WTC Benefits.


U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter